Læreplaner 2-4 år

Overordnet lære- og udviklingsplan for Skovens Børnehus (2-4 år)

Overordnet tema for hele året: Natur og naturfænomener
Tema: Natur og naturfænomener, kultur og kulturelle udtryksformer, krop og bevægelse.

Temaemne: At udvikle barnets evne til at se naturen som rum for leg, sanseoplevelser og bevægelse. Samt at barnet deltager i aktiviteter, hvor der arbejdes i og med naturen.
Fokus: Sprog, Personlige og sociale kompetencer.
Fokusemne: At får styrket selvværd, evnen til empati og acceptere egne, såvel som andre grænser i samspil med både børn og voksne, samt at sproget er alderssvaremde.
Tidsperiode: September 2014 – August 2015

Kvalitetsmål for planen Læringsmål Erkendelsesmål Overordnet handleplan og metodeovervejelse Valg af områder, dokumentation og evaluering
At styrke barnets selvværd og evnen til at acceptere egne grænser.
At styrke barnets evne til empati og accept af andres grænser.
At udvikle barnets sproglige kompetencer.
At udvikle barnets grov- og finmotorik, samt øge barnets kendskab til sin krop.
At øge kendskabet til naturen og naturfænomener.
At udvikle barnets kendskab til kultur og kulturelle udtryksformer.
At barnet er sammen med nærværende og lyttende voksne.
At barnet får erfaringer med at blive støttet, hjulpet og ønsket i fællesskabet for den det er og ikke for hvad det kan.
Ved at barnet deltager i planlagte aktiviteter, der kræver sociale færdigheder.
At barnet støttes til at hjælpe/samarbejde med andre.
At barnet deltager i forskellige sprogstimulerende aktiviteter.
At barnet får kendskab til tal og bogstaver.
At barnet deltager i aktiviteter, der styrker grov- og fin motorikken
At barnet deltager i aktiviteter der bidrager til sanselige erfaringer
At barnet får kendskab til naturens gang og naturfænomener
At barnet for kendskab til og mulighed for at deltage i forskellige traditioner.
At barnet tør være på til ”samling” og lign., hvor det enkelte barn er i fokus.
At barnet udviser forståelse for andres følelser (empati).
At barnet har kendskab til forskellige tal og bogstaver.
At barnet kan/forsøger at klippe med en saks.
At barnet har kendskab til de 5 primære sanser.
At barnet har kenskab til de forskellige årstider.
At barnet har kendskab til de 4 elementer.
At barnet har kendskab til forskellige traditioner.
For de voksne:
Der udarbejdes plan for pædagogiske aktiviteter i perioden.

Opgaverne fordeles på stuemøderne.

Brug af evaluering på stuemøder, personalemøder samt i forældre bestyrelsen.

For børnene:
Der arbejdes i aldersopdelte grupper.

Vi arbejder med projekter i op til 2 mdr. varighed.

Vi vil dokumentere vores læringsmål

Til forældrene: Med dagbog, udstillinger og billeder.

Til børnene: Med foto, tegninger m.m. i børnehøjde.

Til os selv: Ved hjælp af TRIN 2 og TRIN 3.

Spørgsmål til evaluering:
Har vi nået målet for perioden?

Er der noget vi kan gøre bedre i fht. Planlægning og udførelse af aktiviteter?

Var dokumentationen af vores læringsmål god nok?

Fik forældrene nok information om vores periode eller projekterne?

Hvorfor arbejde med natur og naturfænomener som overordnet tema for året:
At arbejde med og i naturen vil give barnet nogle gode naturoplevelser, der vil lære dem at færdes i naturen med respekt for dyr og planter. At være ude i den fri natur vil skærpe barnets iagttagelsesevne samt, er positivt for den motoriske udvikling. Barnet vil opleve naturens gang og kendskab til denne. Barnet vil lære ansvarlighed over for andre og naturen.