Vedtægter​

Vedtægter for Forældrebestyrelsen i Skovens børnehus.

§ 1. Institutionen skal overholde de mål og rammer, som Næstved kommune har besluttet skal gælde generelt for dagtilbud i kommunen. Kommunens mål og rammer fremgår af den skriftlige godkendelse af institutionen, se vedlagte bilag.

§ 2. Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af de mål og rammer, som institutionen har fastlagt. Forældrebestyrelsen består af 4 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i institutionen samt 1 repræsentant valgt af og blandt de fastansatte medarbejder i institutionen. Medarbejderrepræsentanten i forældrebestyrelsen har stemmeret.

Ud over forældrebestyrelsens medlemmer vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten. En suppleant indtræder i forældrebestyrelsen, når et forældrebestyrelsesmedlem udtræder heraf som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen ophører.

§ 3. Forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen og suppleanter for disse vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af januar kvartal. Valget indkaldes af den siddende forældrebestyrelse. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for et år af gangen.

Medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen og suppleanter for disse, vælges på et personalemøde for alle fastansatte medarbejder i institutionen. Personalemødet afholdes inden udgangen af januar kvartal. Der vælges en medarbejderrepræsentant i lige år. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters valgperiode og løber i 2 år til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for et år af gangen.

§ 4. Forældre med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i forældrebestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. familie i institutionen. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end biologiske forældre valgbarhed og valgret. Dette kræver dog institutionens godkendelse.

Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen. Medarbejder i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter.

Valg til forældrebestyrelse sker ved simpel flertal. De 4 kandidater som har fået flest stemmer indtræder i forældrebestyrelsen.


I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til forældrebestyrelsen , finder der omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer.

§ 5. Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Forældrestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis forsætte i forældrebestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af forældrebestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende forældrebestyrelsesmedlem udtræde.

En medarbejderrepræsentant udtræder med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende har afleveret sin opsigelse til institutionen eller har modtaget sin opsigelse fra institutionen. Suppleanten indtræder herefter i forældrebestyrelsen.

§ 6. Nye medlemmer til forældrebestyrelsen vælges ind ved simpel stemmeflertal, dvs. de 4 kandidater med flest antal stemmer vælges ind i forældrebestyrelsen.


Institutionens leder indkalder til et konstituerende møde, som skal finde sted inden 4 uger efter valg af forældrerepræsentanter til forældrebestyrelse. På dette møde konstituere forældrebestyrelsen sig selv.

§ 7. Forældrebestyrelsen fastlægger i samarbejde med institutionens ejere, en forretningsorden for forældrebestyrelsen.

§ 8. Forældrebestyrelsen inddrages i institutionen udarbejdelse af en virksomhedsplan.
Virksomhedsplanen kan indeholde følgende punkter:
– Pædagogiske principper
– Handlingsplan for udmøntningen af de pædagogiske principper
– Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet
– Principper for anvendelse af den afsatte budgetramme

Forældrebestyrelsen fastsætter virksomhedsplanens afsnit vedrørende:
– Fysiske rammer
– Pædagogik og børneaktiviteter
– Forældresamarbejde
– Fødselsdage
– Madpakker

Forældrebestyrelsen har endvidere kompetence på følgende områder:
– Der skal vælges en forældrerepræsentant fra forældrebestyrelsen der deltager i forbindelse med nyansættelser af fast personale.
– Kan være medbestemmende til brug af evt. overskud af institutionen budget.

Forældrebestyrelsen træffer beslutning om principper for anvendelse af det af institutionen udmeldte årlige rammebeløb, f.eks. principper for:
– indkøb af legetøj
– indkøb af fødselsdagsgaver
– Div. Madvarer. ( morgenmad, mad dage)
– Aktiviteter, kørsel m.m.

Virksomhedsplanen udarbejdes i februar / marts måned og gælder for et år ad gangen.

§ 9. Der kan kun træffes beslutninger og handles på forældrebestyrelsens vegne i møder.

§ 10. Forældrebestyrelsen kan beslutte at afholde et møde eller en del deraf for lukkede døre.

Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne.

§ 11. Forældrebestyrelsen kan ikke opsige institutions ejere som medarbejder i institutionen.

Ændring kan kun foretages af privatinstitutionens ejere efter indhente undtagelse hos forældrebestyrelsen.

Institutionen kan ændre vedtægten med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan ske, hvis forældrebestyrelse og institutionens ejere er enige herom.

Vedtægterne træder i kraft pr. d. 01-06-2009

Skriv dit barn på venteliste ​

Ønsker du at skrive dit barn på ventelisten? Klik på knappen nedenfor.

Vi gemmer jeres informationer, indtil jeres barn er 5 år.​

​Sjove aktiviteter hele året

Se billeder her 

​Hos os vil du opleve tryghed, nærvær og skovens ro​.

Læs om vores værdier

​Vi bruger dagligt naturen som læringsrum

Læs om vores hverdag

Har du spørgsmål?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

Naturinstitutionen Skovens Børnehus

​​CVR: 41373431

Grønbovej 8, 4262 Sanved

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Vil du høre mere om hverdagen på Skovens Børnehus, skal du ikke tøve med at kontakte os.