Vedtægter​

§ 1
Institutionen skal overholde de mål og rammer, som Næstved kommune har besluttet skal gælde generelt for dagtilbud i kommunen. Kommunens mål og rammer fremgår af den skriftlige godkendelse af institutionen, se bilag 1.

Stk. 2
Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af de mål og rammer, som institutionen har fastlagt.

§ 2
Forældrebestyrelsen består af 4 repræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i institutionen, samt 1 repræsentant valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i institutionen. Medarbejderrepræsentanten i forældrebestyrelsen har stemmeret.

 
Stk. 2
Ud over forældrebestyrelsens medlemmer vælges 2 suppleanter for forældrerepræsentanterne, og 1 suppleant for medarbejderrepræsentanten. En suppleant indtræder i forældrebestyrelsen, når et forældrebestyrelsesmedlem udtræder heraf, for eksempel som følge af at tilknytningsforholdet til institutionen ophører.

§ 3
Forældrerepræsentanterne i forældrebestyrelsen, og suppleanter for disse, vælges på et forældremøde, som afholdes inden udgangen af årets andet kvartal. Forældrerepræsentanter vælges på en sådan måde at det tilstræbes at undgå, at alle forældrerepræsentanterne vælges i samme år – for samme valgperiode. Valget indkaldes af den siddende forældrebestyrelse. Valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget og varer i 2 år, til nyvalg har fundet sted. Suppleanter vælges for et år af gangen.

Stk. 2
Medarbejderrepræsentanten i forældrebestyrelsen, og suppleanten for denne, vælges på et personalemøde blandt alle fastansatte medarbejdere i institutionen. Personalemødet afholdes inden udgangen af årets første kvartal. Der vælges en medarbejderrepræsentant i lige kalenderår. Valgperioden påbegyndes samtidig med de nyvalgte forældrerepræsentanters valgperiode, og varer i 2 år, til nyvalg har fundet sted. Suppleanten vælges for et år af gangen.

Stk. 3
Forældrebestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for afholdelse af forældremøder, valg, valgprocedure med videre.

§ 4
Forældre til børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende forældrerepræsentanter i forældrebestyrelsen. Ved afstemningen kan der afgives en stemme pr. familie i institutionen. Der vil i særlige situationer kunne tillægges andre end biologiske forældre valgbarhed og valgret. Dette kræver dog institutionens godkendelse.

Stk. 2
Fastansatte medarbejdere i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende medarbejderrepræsentanter i forældrebestyrelsen. Medarbejdere i institutionen er ikke valgbare som forældrerepræsentanter, men har fortsat valgret vedr. forældrerepræsentanter i forældrebestyrelsen.

Stk. 3
Valg til forældrebestyrelse sker ved simpelt flertal. De 4 kandidater, som har fået flest stemmer, indtræder i forældrebestyrelsen. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt til forældrebestyrelsen, finder der omvalg sted, mellem de kandidater der har fået lige mange stemmer.

§ 5
Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter valg. Dette møde skal finde sted inden for 4 uger efter valg og institutionens ledelse indkalder hertil. Formanden indkalder til og leder efterfølgende møder.

Stk 2
Forældrebestyrelsens arbejde ledes af formanden. I tilfælde af formanden forfald overtages dennes forpligtelser af næstformanden. Suppleanter tiltræder kun såfremt et forældrebestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen.

Stk. 3
Forældrebestyrelsen afholder minimum 4 møder årligt.

Stk. 4
Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede – dog skal enten formanden eller næstformanden være til stede.

Stk. 5
Forældrebestyrelsesmøder indkaldes af formanden. I tilfælde af formandens varige forfald, eller såfremt formanden ikke – trods henstilling fra mindst to medlemmer – indkalder til møde, kan to medlemmer indkalde til møde.

Stk. 6
Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7
Over forældrebestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende forældrebestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et skriftligt referat, der tilstiles samtlige forældrebestyrelsesmedlemmer senest 8 dage efter mødet.
Indsigelse mod referat skal ske senest 8 dage efter modtagelsen af referatet. Den endelige godkendelse af referatet sker på førstkommende møde.


Forældrebestyrelsen arbejder efter foreliggende forretningsorden, der tager udgangspunkt i vedtægterne for forældrebestyrelsen.
Stk. 8
Forældrebestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152 underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter forældrebestyrelsesmedlemmet er udtrådt af forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen er forpligtet til (skriftligt) at orientere nye forældrebestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt (og modtage kvittering for forældrebestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering).
Stk. 9
Det påhviler forældrebestyrelsen at sørge for, at nye forældrebestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved deres indtræden i forældrebestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægter, samt forældrebestyrelsens eventuelle forretningsorden og i øvrige i institutionen gældende retningslinjer.

§ 6
Et forældrevalgt bestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen, når medlemmets barn ophører i institutionen, hvorefter suppleanten indtræder. Forældrebestyrelsesmedlemmet kan dog undtagelsesvis forsætte i forældrebestyrelsen frem til næste valg, såfremt der er enighed herom i den øvrige del af forældrebestyrelsen. Hvis blot et medlem ikke er enig, må det pågældende forældrebestyrelsesmedlem udtræde.

Stk. 2
En medarbejderrepræsentant udtræder med øjeblikkelig virkning fra det tidspunkt, hvor pågældende har afleveret sin opsigelse til institutionen eller har modtaget sin opsigelse fra institutionen. Suppleanten indtræder herefter i forældrebestyrelsen.

§ 7
Forældrebestyrelsen fastlægger, i samarbejde med institutionens ejere, en forretningsorden for forældrebestyrelsen.

§ 8
Forældrebestyrelsen inddrages i udarbejdelse af institutionens virksomhedsplan.
Virksomhedsplanen kan for eksempel indeholde følgende punkter:
-Pædagogiske principper
-Handlingsplan for udmøntningen af de pædagogiske principper
-Mål og handlingsplan for forældresamarbejdet
-Principper for anvendelse af den afsatte budgetramme

Stk. 2
Forældrebestyrelsen fastsætter virksomhedsplanens afsnit vedrørende:
-Fysiske rammer
-Pædagogik og børneaktiviteter
-Forældresamarbejde
-Fødselsdage
-Madpakker

Stk. 3
Forældrebestyrelsen har endvidere kompetence inden for følgende områder:
-Der skal vælges en forældrerepræsentant fra forældrebestyrelsen, der deltager i forbindelse med nyansættelser af fast personale.
-Forældrebestyrelsen kan være medbestemmende i forhold til brug af eventuelt overskud af institutionens budget.

Stk. 4
Forældrebestyrelsen kan træffe beslutning om principper for anvendelse, af det, af institutionen, udmeldte årlige rammebeløb, for eksempel principper for:
-Indkøb af legetøj
-Indkøb af fødselsdagsgaver
-Diverse madvarer (morgenmad, maddage)
-Aktiviteter, kørsel med mere.

Stk. 5
Virksomhedsplanen udarbejdes i februar/marts måned og er gældende i 12 måneder.

§ 9
Der kan kun træffes beslutninger og handles på forældrebestyrelsens vegne ved møder.

Stk. 2
Undtaget herfra er formandsbeslutning – jævnfør forretningsorden for forældrebestyrelsen stykke 10 for uddybelse heraf.

§ 10
Forældrebestyrelsen kan beslutte at afholde et møde eller en del deraf for lukkede døre.
Forældrebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne.

§ 11
Forældrebestyrelsen kan ikke opsige institutions ejere som medarbejdere i institutionen.

Stk. 2
Ændring af disse vedtægter kan kun foretages af institutionens ejere efter indhentet udtalelse hos forældrebestyrelsen.

Stk. 3
Institutionen kan ændre vedtægterne med 3 måneders varsel. Ændring med kortere varsel kan ske, hvis forældrebestyrelsen og institutionens ejere er enige herom.

Vedtægterne er ikrafttrådt pr. 01-06-2009

Vedtægterne er senest revideret maj 2016

Skriv dit barn på venteliste ​

Ønsker du at skrive dit barn på ventelisten? Klik på knappen nedenfor.

Vi gemmer jeres informationer, indtil jeres barn er 5 år.​

​Sjove aktiviteter hele året

Se billeder her 

​Hos os vil du opleve tryghed, nærvær og skovens ro​.

Læs om vores værdier

​Vi bruger dagligt naturen som læringsrum

Læs om vores hverdag

Har du spørgsmål?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

Naturinstitutionen Skovens Børnehus

​​CVR: 41373431

Grønbovej 8, 4262 Sanved

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Vil du høre mere om hverdagen på Skovens Børnehus, skal du ikke tøve med at kontakte os.