​Vedtægter

​Vedtægter for Skovens Børnehus

§ 1

Institutionens navn er Naturinstitutionen Skovens Børnehus og er beliggende på Grønbrovej 8, 4262 Sandved i Næstved kommune. Skovens Børnehus er godkendt til 48 enheder, fordelt på vuggestue- og børnehavegruppe.

Stk. 2

Institutionen skal overholde de mål og rammer, som Næstved kommune har besluttet skal gælde generelt for dagtilbud i kommunen. Kommunens mål og rammer fremgår af den skriftlige godkendelse af institutionen.

Stk. 3

Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage styrelsen af de mål og rammer, som institutionen har fastlagt.

§ 2

Det er institutionens formål at virke som daginstitutionen for børn i henhold til bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge, jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015 samt § 16 om tilsyn i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Stk. 2

Institutionens mål er at:

-​Give tid og plads til hvert enkelt barn.

-​Bruge naturen.

-​Sikre den gode og nære kontakt til børn og forældre.

-​Skabe trygge og hjemlige omgivelser.

Institutionens værdigrundlag er: Tryghed, nærvær og skovens ro.

Stk. 3

Institutionen optager børn i alderen 0 – 6 år. Der er en venteliste, hvor alle kan blive skrevet op. Institutionen forbeholder sig ret til at rykke børn frem af pædagogiske grunde. Ligeledes vil søskende til indskrevne børn i institutionen have fortrinsret.

Stk. 4

Opsigelsesvarsel for institutionen såvel som forældre er 30 dage gældende fra den 1. i måneden.

Stk. 5

Institutionen forbeholder sig ret til at opsige barnets plads i institutionen ved manglende forældrebetaling i 3 på hinanden følgende måneder. Restance opkræves efter følgende reale.

§ 3

Skovens Børnehus i/s ledes af institutionens ejere, der har det overordnede ansvar, herunder fastsættelse af den ugentlige åbningstid samt lukkedage. Der nedsættes en forældrebestyrelse, som har indflydelse på det nedsatte rammebeløb, ansættelse af fast personale og udarbejdelse af virksomhedsplan.

§ 4

Forældrebestyrelsen består af 4 forældrevalgte medlemmer samt 2 forældrevalgte suppleanter. Derudover 1 medlem og en suppleant, valgt og udpeget af medarbejderne. Ved valg har man 1 stemme pr. familie i Skovens Børnehus.

Stk. 2

Forældrerepræsentanter vælges for 2-årige perioder. Det tilstræbes at undgå, at alle forældrerepræsentanterne vælges i samme år – for samme valgperiode. Valgperioden løber fra det tidspunkt på forældremødet, hvor de er valgt.

Stk. 3.

Forældrebestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for afholdelse af forældremøder, valg, valgprocedurer m.v.

Stk. 4.

Institutionens ledelse deltager i forældrebestyrelsens møder. Lederen af vuggestuen fungerer som forældrebestyrelsens sagsbehandler, sekretær og referent.

§ 5

Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter valg. Dette møde skal finde sted inden for 4 uger efter valg og institutionens ledelse indkalder hertil. Formanden indkalder til og leder efterfølgende møder.

Stk 2

Forældrebestyrelsens arbejde ledes af formanden. I tilfælde af formanden forfald overtages dennes forpligtelser af næstformanden. Suppleanter tiltræder kun såfremt et forældrebestyrelsesmedlem udtræder af forældrebestyrelsen.

Stk. 3

Forældrebestyrelsen afholder minimum 4 møder årligt.

Stk. 4

Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede – dog skal enten formanden eller næstformanden være til stede.

Stk. 5

Forældrebestyrelsesmøder indkaldes af formanden. I tilfælde af formandens varige forfald, eller såfremt formanden ikke – trods henstilling fra mindst to medlemmer – indkalder til møde, kan to medlemmer indkalde til møde.

Stk. 6

Forældrebestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7

Over forældrebestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende forældrebestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et skriftligt referat, der tilstilles samtlige forældrebestyrelsesmedlemmer senest 8 dage efter mødet.

Indsigelse mod referat skal ske senest 8 dage efter modtagelsen af referatet. Den endelige godkendelse af referatet sker på førstkommende møde. Forældrebestyrelsen arbejder efter foreliggende forretningsorden, der tager udgangspunkt i vedtægterne for forældrebestyrelsen.

Stk. 8

Forældrebestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152 underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter forældrebestyrelsesmedlemmet, er udtrådt af forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen er forpligtet til (skriftligt) at orientere nye forældrebestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt (og modtage kvittering for forældrebestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering).

Stk. 9

Det påhviler forældrebestyrelsen at sørge for, at nye forældrebestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved deres indtræden i forældrebestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægter, samt forældrebestyrelsens eventuelle forretningsorden og i øvrige i institutionen gældende retningslinjer.

§ 6

Der udarbejdes hvert år en virksomhedsplan for institutionen. Udarbejdelsen sker i et samarbejde mellem forældrebestyrelsen, den daglige ledelse og institutionens personale. Planens formål er, at den skal virke som arbejds- og styringsredskaber for bestyrelse og personale, og desuden overfor forældrene, kommunen og øvrige samarbejdspartnere være orienterende og oplysende om institutionens virksomhed.

§ 7

Institutionens eventuelle overskud anvendes til at forbedre institutionen.

Ved opløsning af institutionen tilfalder en eventuel formue, inventar med videre, ejerne af institutionen.

§ 8

Institutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtelser.

§ 9

Institutionen skal inden 1. juni hvert år fremsende årsregnskab til Næstved kommune.

§ 10

Nærværende vedtægter kan ændres ved simpelt flertal i forældrebestyrelsen samt enighed blandt institutionens ejere.

Vedtægterne er ikrafttrådt pr. 01-06-2009

Vedtægterne er senest revideret januar 2021

Skriv dit barn på venteliste ​

Ønsker du at skrive dit barn på ventelisten? Klik på knappen nedenfor.

Vi gemmer jeres informationer, indtil jeres barn er 5 år.​

​Sjove aktiviteter hele året

Se billeder her 

​Hos os vil du opleve tryghed, nærvær og skovens ro​.

Læs om vores værdier

​Vi bruger dagligt naturen som læringsrum

Læs om vores hverdag

Har du spørgsmål?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

Naturinstitutionen Skovens Børnehus

​​CVR: 41373431

Grønbovej 8, 4262 Sanved

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Vil du høre mere om hverdagen på Skovens Børnehus, skal du ikke tøve med at kontakte os.