​Vedtægter

​Vedtægter for Skovens Børnehus

§ 1.

Vores navn er Skovens børnehus i/s og vi ligger i Næstved kommune, på Grønbrovej 8.
Skovens Børnehus er godkendt til 42 enheder, fordelt på vuggestue- og børnehavegruppe.

§ 2.
Det er institutionens formål at virke som daginstitutionen for børn, i henhold til lov nr. 400 af 1. juni 2005, efter § 25a i lov om social service, samt § 16 om tilsyn i lov om retssikkerhed på det sociale område.

Stk. 2.
Institutionens mål er :
– Give tid og plads til hvert barn.
– Bruge naturen.
– Sikre den gode og nære kontakt til børn og forældre.
– Skabe trygge og hjemlige omgivelser.

Vores værdiggrundlag er, : Tryghed, nærvær og skovens ro.

Stk. 3.
Institutionen optager børn i alderen 0 – 6 år. Vi har en venteliste hvor alle kan blive skrevet op. Institutionen forbeholder sig ret til at rykke børn frem af pædagogiske grunde. Søskende til indskrevne børn i institutionen har fortrinsret.

Stk. 4.
Opsigelses varsel for institutionen såvel som forældre er 30 dage fra d. 1 i mdr.

Stk. 5.

Institutionen forbeholder sig retten til at opsige barnets plads i institutionen, ved manglen forældrebetaling. Restance opkræves efter følgende reale.

§ 3.
Skovens børnehus i/s ledes af institutionens ejere der har det overordnede ansvar, herunder fastsættelse af den ugentlige åbningstid samt lukkedage. Der nedsættes en forældrebestyrelse som har indflydelse på det nedsatte rammebeløb, ansættelse af fast personale og udarbejdelses af virksomhedsplan.

§ 4.
Forældrebestyrelsen består af 4 forældrevalgte medlemmer, 2 suppleanter og 1 medlem, der er valgt og udpeget af medarbejderne. Ved valg har man 1 stemme pr. familie i Skovens Børnehus.

Stk. 2

Forældrerepræsentanter vælges for 2-årige perioder, på en sådan måde, at det tilstræbes at undgå, at alle forældrerepræsentanterne vælges i samme år – for samme valgperiode. Valgperioden løber fra det tidspunkt på forældremødet, hvor de er valgt.

Stk. 3.

Forældrebestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinier for afholdelse af forældremøder, valg, valgprocedure m.v.

Stk. 4.
Institutionens leder deltager i forældrebestyrelsens møder. Lederen fungerer som forældrebestyrelsens sagsbehandler/ sekretær.

§ 5.
Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter valg. Dette møde skal findes sted inden 4 uger efter valg. Formanden indkalder til og leder møderne.

§ 5.
Stk. 2.

Forældrebestyrelsen afholder mindst 4 møder om året.

Stk. 3.
Forældrebestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 4.
Forældrebestyrelsesmøder indkaldes af formanden. I tilfælde af formandens varige forfald, eller hvis formanden ikke – trods henstilling fra mindst to medlemmer – indkalder til møde, kan to medlemmer indkalde til møde.

Stk. 5.
Forældrebestyrelsens afgørelser træffes, medmindre andet er bestemt i vedtægten eller i forretningsordenen, ved almindelig flertalsbeslutning.

Stk. 6.
Over forældrebestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger føres enten en protokol, der underskrives af de i mødet deltagende forældrebestyrelsesmedlemmer, eller der udarbejdes et skriftligt referat, der tilstilles samtlige forældrebestyrelsesmedlemmer senest 8 dage efter mødet.
Indsigelse mod referat skal ske senest 8 dage efter modtagelsen af referatet. Den enlige godkendelse af referatet sker på næst kommende møde.

Forældrebestyrelsen arbejder efter foreliggende forretningsorden.

Stk. 7.

Forældrebestyrelsesarbejdet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt en almindelig tavshedspligt, der fortsætter efter forældrebestyrelsesmedlemmer er udtrådt af forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelsen er forpligtet til (skriftligt) at orientere nye forældrebestyrelsesmedlemmer om denne tavshedspligt (og modtage kvittering for forældrebestyrelsesmedlemmets modtagelse af denne orientering).

Stk. 8.
Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at nye forældrebestyrelsesmedlemmer umiddelbart ved deres indtræden i forældrebestyrelsen er gjort bekendt med nærværende vedtægter, samt forældrebestyrelsens eventuelle forretningsorden og i øvrige i institutionen gældende retningslinier.

§ 6.

Der udarbejdes hvert år en virksomhedsplan for institutionen. Udarbejdelsen sker i samarbejde mellem forældrebestyrelsen, den daglige ledelse og institutionens personale. Planens formål er at den skal virke som arbejds- og styringsredskaber for bestyrelse og personale, og desuden overfor forældrene, kommunen og øvrige samarbejdspartnere være orienterende og oplysende om institutionens virksomhed.

§ 7.
Institutionens evt. overskud anvendes til at forbedre institutionen.
Ved opløsning af institutionen tilfalder en evt. formue, inventar m.v. ejerne af institutionen.

§ 8.
Institutionen hæfter med sin egenkapital/formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens påhvilende gældsforpligtelser.

§ 9.
Nærværende vedtægter kan ændres ved simpel flertal i forældrebestyrelsen samt enighed blandt institutionens ejere.

Skriv dit barn på venteliste ​

Ønsker du at skrive dit barn på ventelisten? Klik på knappen nedenfor.

Vi gemmer jeres informationer, indtil jeres barn er 5 år.​

​Sjove aktiviteter hele året

Se billeder her 

​Hos os vil du opleve tryghed, nærvær og skovens ro​.

Læs om vores værdier

​Vi bruger dagligt naturen som læringsrum

Læs om vores hverdag

Har du spørgsmål?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresseoplysninger

Naturinstitutionen Skovens Børnehus

​​CVR: 41373431

Grønbovej 8, 4262 Sanved

Klik her for rutevejledning

Kontakt os

Vil du høre mere om hverdagen på Skovens Børnehus, skal du ikke tøve med at kontakte os.